لایک ایرانی
کد نام قیمت هر 1000 عدد (تومان) حداقل حداکثر
1 پرسرعت 17000 1000 10000
ویو
کد نام قیمت هر 1000 عدد (تومان) حداقل حداکثر
2 ایرانی و بسیار پرسرعت 1000 1000 100000